Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về khoa
 • Ngành Y tá

Ngành Y tá

간호학과
Khóa đào tạo
Hoàn thành các môn học theo hệ thống đào tạo
 • Đại cương
 • Cơ bản chuyên ngành
 • Bắt buộc chuyên ngành
 • Tự chọn chuyên ngành
Hoạt động ngoại khoá
Chương trình giáo dục nhân cách
Chương trình thích ứng với chương trình học
Chương trình thích ứng nghề nghiệp
 • Open Lab, thực hành tự nguyện
 • Hoạt động đào tạo, hoạt động tình nguyện
 • Năng lực ngoại ngữ
 • Năng lực chứng nhận
 • Hoạt động Câu lạc bộ
Thành quả học tập
Kỹ năng và phẩm chất được trang bị tại thời điểm tốt nghiệp là kết quả của việc hoàn thành chương trình
Mục tiêu chương trình đào tạo
Dựa trên kết quả đào tạo theo chương trình, những sinh viên được đào tạo sau khi tốt nghiệp trong vòng 2~3 năm phải có được năng lực và trình độ chuyên môn.
Chương trình giáo dục thường xuyên cho Sinh viên tốt nghiệp
Điều tra khảo sát sinh viên tốt nghiệp
Bài giảng nâng cao năng lực
Họp mặt/ Phù đạo Giáo viên-Sinh viên tốt nghiệp