Hosan University
  • 홈
  • Giới thiệu về khoa
  • Vật lý trị liệu

Vật lý trị liệu

Đào tạo tài năng Vật lý trị liệu Tôn trọng con người cống hiến cho xã hội phúc lợi y tế thế kỷ 21
Đây là khoa Vật lý trị liệu của Đại học Hosan

Đặc trưng