Hosan University
 • 홈
 • Giới thiệu về trường
 • Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

 • 2016

  2016.04.06
  Được lựa chọn hỗ trợ các dự án học tập thực tế toàn
  cầu các trường chuyên nghiệp niên độ 2016
  2016.06.07
  Được lựa chọn là trường kinh doanh K-MOVE tổ chức Phát
  triển nguồn Nhân lực Hàn Quốc
  2016.06.14
  Viện ngôn ngữ tiếng Hàn - Đại học Hosan
  2016.07.11
  Ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Bình Minh Tuyền Châu
 • 2015

  2015.01.01
  Lựa chọn là Trường Đại học được chứng nhận kết quả
  Kiểm tra chứng nhận đánh giá của cơ quan kiểm định
  các trường đại học chuyên môn niên độ 2014
  2015.02.10
  Ký biên bản hợp tác giáo dục với đại học Phương Đông
  2015.03.01
  Đổi tên trường thành Đại học HOSAN
  2015.03.02
  Tuyên ngôn về tầm nhìn của Đại học Hosan
  2015.05.01
  Thực thi Dịch vụ Y tế Quốc tế Đại học Hosan
 • 2014

  2014.06.23
  Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Chichester
  2014.10.17
  Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Bloofield
  2014.10.21
  Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Think Pink Nails and Spa
  2014.11.14
  Được chọn trong dự án Đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp
  địa phương nhằm thúc đẩy việc làm của các nhân lực kỹ thuật địa phương
  2014.11.19
  Hiệp định trao đổi giáo dục và học thuật với Khoa sau đại học trường
  Đại học Trung Bộ
 • 2013

  2013.01.21
  Ký kết với Uỷ ban Khu công nghiệp Chongha
  2013.07.01
  Được chọn là cơ quan chủ quản trong dự án phát triển
  Công nghệ hợp tác với lĩnh vực Nghiên cứu-Tri thức-Công nghiệp năm 2013
  2013.12.11
  Chứng nhận Kiểm định giáo dục điều dưỡng nửa đầu năm 2013
 • 2011

  2011.01.06
  Ký Hợp định hợp tác về trao đổi giáo dục
  Quốc tế và công nghiệp nước ngoài với Trường Cao đẳng
  Bách khoa Thẩm Dương
  2011.02.08
  Cơ quan thực hiện uỷ thác chương trình Thực tế nghề nghiệp cho
  thanh niên năm 2011 - Bộ Lao động lựa chọn
  2011.02.09
  Dự án Hỗ trợ cơ hội việc làm thanh niên năm 2011- Bộ Lao động lựa chọn
  2011.11.29
  Đại học thành lập hệ đào tạo ngành Y tá điều
  dưỡng( Hệ 4 năm) -Bộ Khoa học Kỹ thuật và Giáo dục chỉ định