Hosan University
  • 홈
  • Giới thiệu về trường
  • Nguyên tắc thành lập

Nguyên tắc thành lập

Sứ mạng thành lập

hosan

Dựa trên nền tảng của nền giáo dục Hàn Quốc, vì sự phát triển của quốc gia và nhân loại, Đại học Hosan luôn trau dồi nghiên cứu kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng nhân cách nhằm tìm ra được chân lý, phát triển sức sáng tạo, đảm bảo phúc lợi và đào tạo nguồn nhân lực có tài năng cống hiến cho sự phát triển cả quốc gia và khu vực.

  • Chân lý
  • Sáng tạo (Originality)
  • Phục vụ (Service)
Sứ mạng
thành lập
Đại học Hosan là tổ chức giáo dục do Tiến sỹ Kim Jung Soo sáng lập. Dựa trên nền tảng là Chân lý-Sáng tạo-Phục vụ, Đại học Hosan là trung tâm đào tạo nên những nhân lực có năng lực và tính trung thực cần thiết, có bản sắc riêng, góp phần nuôi dưỡng tài năng vì mục tiêu phát triển của nhân loại.
Nguyên tắc thành lập
Dựa trên nền tảng của nền gíao dục Hàn Quốc, sự phát triển của quốc gia và xã hội loài người, Đại học Hosan luôn trau dồi nghiên cứu các kiến thức chuyên môn và bồi dưỡng nhân cách nhằm tìm ra được chân lý, phát triển sức sáng tạo, đảm bảo phúc lợi và đào tạo nguồn nhân lực có tài năng cống hiến cho sự phát triển cả quốc gia và khu vực.