Hosan University
  • 홈
  • Giới thiệu về khoa
  • Chuyên ngành Xe hơi

Chuyên ngành Xe hơi

Chứng nhận liên quan

Kỹ sư bảo trì ô tô Chứng nhận kỹ
thuật về bảo trì ô tô
Kỹ sư bảo trì máy
móc xây dựng
Nhà thẩm định ô tô
Kỹ sư cơ khí Thẩm định thiệt hại Chứng nhận sửa chữa khung xe

Lĩnh vực xin việc sau khi tốt nghiệp

Công ty kiểm tra/
bảo trì xe ô tô
Đánh giá thiệt hại và
bảo hiểm ô tô
Công ty phân phối và
bảo trì xe nhập khẩu
Nhà sản xuất phụ tùng ô tô
Doanh nghiệp có liên quan
đến kỹ thuật
Cán bộ kỹ thuật